Nimikkorahastot

Säätiöllä on yhteensä 25 nimikkorahastoa

Kullakin rahastolla on omat säännöt, joka määrittelee mihin tarkoitukseen rahoja jaetaan.

 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen ja Aatto Kaljusen rahasto

Henkilökohtaisia apurahoja Oulun yliopiston kasvatustieteiden Oulun yksikön luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille, erityisesti musiikkikasvatuksen opiskelijoille.

Antti Palvan ja Martti Sorrin rahasto

Apurahoja yliopiston piirissä suoritettavaan korva-, nenä- ja kurkkutautien alan tutkimustyöhön.

Gynekologisen tutkimuksen rahasto

Apurahoja Oulun yliopiston piirissä suoritettavia gynekologisia ja obstetrisia tutkimustöitä varten.

Helvi Hakulinen-Sipilän ja Eino Sipilän rahasto

Apurahoja varttuneempien tieteenharjoittajien tutkimustyöhön englantilaisessa filologiassa ja lääketieteessä.

Hilkka Jaakkolan rahasto

Apurahoja aivotutkimukseen, Oulun yliopiston tukisäätiön tarkemmin päättämällä tavalla.

Inari ja Reijo Holopaisen säätiön rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää maarakennusalan, teknistä, teknis-taloudellista ja luonnonvarojen asianmukaista käyttöä koskevaa tutkimusta sekä lääke- ja hoitotieteellistä tutkimusta erityisesti sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, syöpä- ym. kasvaimien sekä muiden vaikeiden sairauksien hoitokeinoja etsittäessä.

Kosti Marjamaan rahasto

Apurahoja lääketieteelliseen tutkimustyöhön

  • sydäntaudit
  • syöpä
  • silmäsairaudet
  • psyykkiset sairaudet
  • lastentaudit.

Lauri Lajusen rahasto

Apurahoja kemian alaan liittyviin tieteellisiin jatko-opintoihin Oulun yliopistossa.

Markku Mannerkosken rahasto

Henkilökohtaisia apurahoja tieteellisiä jatko-opintoja harjoittaville opiskelijoille.

Nokian rahasto

Apurahoja elektroniikan tai sähkötekniikan alaan kuuluvaan diplomityöhön tai sitä vaativampaan tutkimustyöhön.

Nykyarkkitehtuurin opettajakunnan rahasto

Apurahoja yliopiston arkkitehtuurin osaston nykyarkkitehtuurin laitoksella tehtyjä ansiokkaita harjoitustöitä varten.

Oulun kauppakamarin rahasto

Henkilökohtaisia apurahoja yliopiston piirissä suoritettavaa taloustieteellistä tutkimusta varten.

Oulun Sydännaisten rahasto

Apurahoja sydän- ja verisuonitautien alaan kuuluvaan tutkimustyöhön.

Oulun Yliopistoseuran alumnirahasto

Tarkoitus on edistää Oulun yliopiston piirissä suoritettavaa tutkimustyötä.

P.K. Juntusen rahasto

Apurahoja teknillisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet opiskelussaan erityistä harrastusta rakentamisen taloudellisuuteen liittyvissä kysymyksissä perehtyen erikoisesti Pohjois-Suomen erityisolosuhteisiin.

P.P. Halosen rahasto

Apurahoja rakentamistekniikan ja arkkitehtuurin opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä harrastusta rakentamisen taloudellisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Pohjois-Suomen tutkimussäätiö

Henkilökohtaisia apurahoja Pohjois-Suomea koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa varten.

Rakennusoppi/Erkki ja Jouni Koiso-Kanttilan rahasto

Apurahoja yliopiston arkkitehtuurin osastolla rakennusopin alalla tehtyjä ansiokkaita opintosuorituksia varten.

Suomen Teknillisen seuran rahasto

Apurahoja diplomi-insinööri- ja arkkitehtikunnan ammatillista kehittymistä ja kansainvälistymistä palveleviin hankkeisiin sekä teollisuutta edistäviin tutkimus- ja kehitystöihin.

Tieteen rahasto

Henkilökohtaisia apurahoja jatko-opintoihin ja matka-apurahoja. Tieteen rahastosta myönnetään vuoden mittaisia tutkimusassistentin apurahoja väitöskirjan tekemistä varten. Jaossa huomioidaan erityisesti nuorten tutkijoiden jatko-opintoihin liittyvät hakemukset ja hankkeet, jotka liittyvät kansainvälistymiseen.

Ulla-Maija Mäkilän rahasto

Apurahoja nuorten gynekologian alan tutkimustyöhön.

W.J. Kaipaisen rahasto

Apurahoja yliopiston piirissä suoritettavaan lähinnä sisätautien alaan kuuluvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön.

Vilkevuon rahasto

Apurahoja ensisijaisesti farmasian alan opiskelijoille, toissijaisesti lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Ville Rajakaltion rahasto

Apurahoja Pohjois-Suomessa suoritettavaan Pohjois-Suomen teollisuuden kehittämiseen tai monipuolistamiseen tähtäävään tutkimustyöhön.

Yhdyskuntasuunnittelun rahasto

Apurahoja Oulun yliopisto arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnittelun laboratoriossa tehtäviin opinnäytetöihin ja tutkimukseen.